2019

Stekanja

Poziv k predložitvi prispevkov

"Beseda edifikacija ima dva glavna pomena: ‘gradnja’ in ‘moralno utrjevanje’. /…/ Gradnja mora biti torej etična, kar pomeni, da mora sporočati vrednotne odločitve. V sedanjih razmerah /…/ je edina možnost edifikacije v smislu ‘gradnje’ edifikacija v smislu ‘etičnega utrjevanja’, torej spodbujanja etičnega načina življenja; to je delo s spomini na tradicije, s sledmi preteklosti, s pričakovanji pomena za prihodnost."

Gianni Vattimo

Stekanja oblikujejo kontekst izkustva. Stekanje vključuje neločljivo prepletanje artefaktov, konceptov in zaznav, po svojemizvoru fizično in časovno oddaljenih in bližnjih, ki so tako v izkustvu prisotni sočasno. Vsaka konstrukcija – slika, stavba, mesto – je v osnovi stekanje (dodajanje, presajanje, kombiniranje, poseganje, laminiranje, rekonstruiranje, prepletanje, prepredanje, plastenje, vključevanje, pretvarjanje, preoblikovanje) novih artefaktov in že obstoječih konceptualnih, prostorskih in materialnihkontekstov. Stekanje sodobnega s plastmi zgodovinskega (na misel nam pride Carlo Scarpa in laminacije starodavnega in lokalnega s sodobnim in univerzalnim v njegovih stvaritvah v Benetkah); stekanje konceptov prostora, reda in zaznavanja, ki jih oddajata umetnost in arhitektura (tu pomislimo na dela Alvara Aaalta innjegovo uporabo ideje o tipnem prostoru Georgea Braquea); stekanje poznanega in nepoznanega (tu pomislimo na Itala Calvina in pretvarjanje njegovih Benetk v vsa mesta Kublaj Kanovega imperija); stekanje načel urejanja intimnega in brezmejnega, zasebnega in javnega,domačega in urbanega (na misel nam prideta Bernhard Hoesli in Colin Rowe ter njuna uporaba kompozicijskih strategij, ki jih je razvilo kubistično slikarstvo, pri poučevanju urbanističnega načrtovanja); stekanje starodavnega in sodobnega, časa in prostora, bližnjega in oddaljenega, abstraktnega in konkretnega, brezčasnega in sočasnega, osebnega uvida in kolektivne dediščine –stekanje kot izdelovanje, ki vse te tokove združi, tako da so v izkustvu prisotni istočasno.

Uredništvo revije AR/Arhitektura, raziskave – Stekanja poziva k predložitvi člankov, ki obravnavajo stekanja znotraj in med pojmovanji in konstrukcijami umetnosti, arhitekture in mesta.

Robert McCarter,
gostujoči urednik

Navodila za avtorje

Rok za oddajo prispevkov: 30. avgust 2019

Vsaka številka revije AR/Arhitektura, raziskave obravnava temo, ki zadeva arhitekturo, umetnost in povezana področja, ki se prepletajo. Raznovrstnost interpretacij je dobrodošla, vendar je ustreznost izbrani temi pomemben pogoj za sprejetje članka. Za objavo so izbrani kritični, domiselni in aktualni prispevki, ki temo številke obravnavajo na ustvarjalen in izviren način. Če je članek primeren za recenzijo, se bo uredništvo obrnilo na avtorja glede dodatnih informacij.

Avtor ali skupina avtorjev z oddajo članka zagotavlja izvirnost in avtorstvo. Z oddajo zagotavlja, da ne besedilo ne grafični elementi niso bili objavljeni ali poslani v objavo drugi reviji. Vsak avtor odgovarja za svoj prispevek. Avtorji naj upoštevajo Zakon o avtorskih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01). Ta v načelu dovoljuje objavo že objavljenega grafičnega gradiva v namen ponazoritve, vendar mora biti vir popolno naveden. Avtor prispevka mora pred objavo pridobiti pisno dovoljenje avtorja grafičnega gradiva.

Predloženi prispevek naj vsebuje:

  1. naslov članka, ime in priimek avtorja, e-poštni in poštni naslov;
  2. CV in kratek življenjepis;
  3. povzetek članka (največ 1400 znakov);
  4. ključne besede (največ 5 ključnih besed in največ 50 znakov s presledki);
  5. besedilo članka v obsegu največ 6000 besed;
  6. seznam uporabljenih virov;
  7. digitalni podpis, ki potrjuje izvirnost prispevka.

Avtorji naj uporabljajo čikaški sistem citiranja in oblikovanja (The Chicago Manual of Style).

Viri in literatura

Vsak vir, ki je uporabljen v članku, mora biti naveden v seznamu virov in literature (in obratno). Seznam naj obsega največ 4000 znakov s presledki in največ dvajset virov. Neobjavljenih rezultatov in osebne komunikacije ni priporočljivo navajati v seznamu virov, lahko pa se omenijo v besedilu članka. Če so ti viri vključeni v seznam, naj vnosi sledijo standardnemu načinu citiranja v reviji in naj namesto datuma objave vsebujejo pripis »neobjavljeni rezultati« ali »osebna komunikacija«. Če je vir označen s pripisom »v tisku«, to pomeni, da je bil sprejet v objavo.

Grafično gradivo

Objavo vsega slikovnega gradiva mora odobriti njegov lastnik ali organizacija, ki z njim upravlja; avtor prispevka mora predložiti dovolilo za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva ali blagovne znamke. Avtor prispevka naj grafično gradivo pošlje ločeno, v eni datoteki, ki naj vsebuje vse slike idr. Gradivo naj bo pripravljeno z resolucijo 300 dpi in v formatih JPG ali TIFF. Umestitev slik naj bo označena v besedilu članka; kljub temu se lahko uredništvo odloči, da članek oblikuje v skladu s celostno grafično podobo izdaje.

Oddaja prispevkov

Vsa besedila in slike pošljite na e-poštni naslov ar-submission@fa.uni-lj.si do vključno 30. avgusta.