Navodila za avtorje

Vsaka številka revije AR/Arhitektura, raziskave obravnava temo, ki zadeva arhitekturo, umetnost in povezana področja, ki se prepletajo. Raznovrstnost interpretacij je dobrodošla, vendar je ustreznost izbrani temi pomemben pogoj za sprejetje članka. Za objavo so izbrani kritični, domiselni in aktualni prispevki, ki temo številke obravnavajo na ustvarjalen in izviren način. Če je članek primeren za recenzijo, se bo uredništvo obrnilo na avtorja glede dodatnih informacij.

Avtor ali skupina avtorjev z oddajo članka zagotavlja izvirnost in avtorstvo. Z oddajo zagotavlja, da ne besedilo ne grafični elementi niso bili objavljeni ali poslani v objavo drugi reviji. Vsak avtor odgovarja za svoj prispevek. Avtorji naj upoštevajo Zakon o avtorskih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01). Ta v načelu dovoljuje objavo že objavljenega grafičnega gradiva v namen ponazoritve, vendar mora biti vir popolno naveden. Avtor prispevka mora pred objavo pridobiti pisno dovoljenje avtorja grafičnega gradiva.

/Rok za oddajo prispevkov

15. oktober 2018

  1. naslov članka, ime in priimek avtorja, e-poštni in poštni naslov;
  2. CV in kratek življenjepis;
  3. povzetek članka (največ 1400 znakov);
  4. ključne besede (največ 5 ključnih besed in največ 50 znakov s presledki);
  5. besedilo članka v obsegu največ 6000 besed;
  6. seznam uporabljenih virov;
  7. digitalni podpis, ki potrjuje izvirnost prispevka.

Avtorji naj uporabljajo čikaški sistem citiranja in oblikovanja (The Chicago Manual of Style).

Vsak vir, ki je uporabljen v članku, mora biti naveden v seznamu virov in literature (in obratno). Seznam naj obsega največ 4000 znakov s presledki in največ dvajset virov. Neobjavljenih rezultatov in osebne komunikacije ni priporočljivo navajati v seznamu virov, lahko pa se omenijo v besedilu članka. Če so ti viri vključeni v seznam, naj vnosi sledijo standardnemu načinu citiranja v reviji in naj namesto datuma objave vsebujejo pripis »neobjavljeni rezultati« ali »osebna komunikacija«. Če je vir označen s pripisom »v tisku«, to pomeni, da je bil sprejet v objavo.

Objavo vsega slikovnega gradiva mora odobriti njegov lastnik ali organizacija, ki z njim upravlja; avtor prispevka mora predložiti dovolilo za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva ali blagovne znamke. Avtor prispevka naj grafično gradivo pošlje ločeno, v eni datoteki, ki naj vsebuje vse slike idr. Gradivo naj bo pripravljeno z resolucijo 300 dpi in v formatih JPG ali TIFF. Umestitev slik naj bo označena v besedilu članka; kljub temu se lahko uredništvo odloči, da članek oblikuje v skladu s celostno grafično podobo izdaje.

Vsa besedila in slike pošljite na e-poštni naslovar-submission@fa.uni-lj.si do vključno 15. oktobra.

2018-1

Korespondence

KazaloPovzetkiBiografijeKolofon